Zmeniť jazyk CZ Zmeniť jazyk SK Sprache ändern DE Change language EN
Položiek: 0 0,00 EUR

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
 
 
 
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovaným spoločnosťou JAROSLAV PROKEŠ, platné od 10.10.2016
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je - Jaroslav Prokeš, Atletická 2224, 356 01 Sokolov, IČO: 69277257, a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Ceské republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.)

 


VYMEDZENIE POJMOV
 
Predávajúci je Jaroslav Prokeš, Atletická 2224, 356 01 Sokolov, IČO: 69277257. Jaroslav Prokeš je spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to spoločnosť, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa - pri objednávke uvedené IČO.


KÚPNA ZMLUVA
 
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy-ponukou je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to is ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".
Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.


PRÁVA Z CHYBNEJ PLNENIA
 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,
vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná pri prevzatí.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

Na výrobok zakúpený podnikateľom od podnikateľa neplatí klasická 24 mesačná záruka. Predajca zodpovedá zo zákona iba za vady, ktoré má vec v okamihu prevzatia, aj keď sa tieto prejavia až po prevzatí.

Pre podnikateľov je stanovená 12mesačný záruka.

Zákonný podklad:
 

§ 2100, § 2103, § 2112, § 2113, § 2121 a § 2158 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník

 


PRÁVO spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@prokes-auto.cz
V prípade, že kupujúci spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:
• o poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
• o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
• o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
• o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
• o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
• o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
• o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
• o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
• uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
• o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.


Na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní nevzniká právo v prípade zakúpenia tovaru v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti ().

 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy prokes-auto@email.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2014


SPÔSOB PLATBY
 
Tovar je možné uhradiť:
Platba bankovým prevodom
Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 2 spôsobmi.
     bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking);
     odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu A z ktorejkoľvek pošty v SR.
Bankové spojenie:

číslo bankovního účtu pro platby z SK a zahraničí: 
bank account number for payment of Slovakia + Europe:
IBAN - CZ9720100000002500620707

SWIFT - FIOBCZPPXXX 
Variabilný symbol číslo faktury, ktoré obdržíte v emailu. Zaplatené tovar bude po obdržaní platby pripravené a odoslané na Vašu uvedenú adresu.
Dobierkou
Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia on-line. Do rozhrania Platobné brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte pripravený platobný príkaz.

 

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, a tak budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.
On-line platby pre nás zabezpečuje Platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platobné inštitúcie pôsobiace pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

 


DODACIE PODMIENKY
 
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (ak nie je uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom spoločnosti PPL, GLS, Geis Logistic, DPD, Poštou a alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne (po predchádzajúcej telefonickej dohode) na adrese: Jaroslav Prokeš, Malé náměstí 2270, 356 01 Sokolov.
Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.
Ak je tovar skladom je obvyklá dodacia lehota u tohto druhu tovaru do 2-3 pracovných dní. V prípade, že by mala byť dodacia lehota dlhšia, budeme Vás informovať. Ak potrebujete ešte pred podaním objednávky vedieť presne termín dodania konkrétneho tovaru, prosím kontaktujte nás.


PREVZATIE ZÁSIELKY KUPUJÚCIM
 
Pri prevzatí zásielky vždy ešte za prítomnosti prepravcu prosím skontrolujte, že obal zásielky nie je poškodený (preliačiny, roztrhaný, rozmočený, porušená baliaca páska).

Ak tomu tak je ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení zásielky a zásielku nepreberajte. Napíšte na náš email z akých dôvodov ste neprevzali zásielku. Čo najskôr sa s Vami spojíme a spoločne dohodneme dodanie novej zásielky.
Pokiaľ je zásielka v poriadku, je Vašou povinnosťou bez zbytočného odkladu si dodaný tovar prehliadnuť ao prípadných chybách a nedostatkoch nás informovať písomnou cestou (list alebo email) do troch dní od jeho doručenia. Toto sa vzťahuje aj na neúplnosť dodávky a nezrovnalosti v počte dodaného tovaru. Pri reklamácii je nutné s tovarom predložiť kópiu dodacieho listu (faktúry) spolu s dokladom o zaplatení.

 

CENNÍK ZÁSIELKY
Ceny sa líšia podľa druhu tovaru a jeho váhy a krajiny, do ktorej sa tovar zasiela.
 
KONTAKTY
 
PROKES-AUTO.CZ
Jaroslav Prokeš
Atletická 2224
356 01 Sokolov
prokes-auto@email.cz
+420 608835829
 
IČO: 69277257
 
číslo bankového účtu pre platby zo SR: 2000193753/2010
 
číslo bankového účtu pre platby z CZ a zahraničia:
bánk account number for payment of Slovakia + Europe:
IBAN - CZ9720100000002500620707
SWIFT - FIOBCZPPXXX
 
Kontaktné osoby:
 
Jaroslav Prokeš
 
Predajná sklad a kancelária:
 
Malé námestie 2270
35601 Sokolov

pri poskytovani sluzieb nam pomahaju subory cookie. Pouzivanim nasich sluzieb vyjadrujete suhlas s nasim pouzivanim suboru cookie a take udelujete suhlas vyuzitia osobne udaje pre ucely marketingu   ďalšie informácie