Zmeniť jazyk CZ Zmeniť jazyk SK Sprache ändern DE Change language EN
Položiek: 0 0,00 EUR

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 1.1.2023

Obchodné podmienky e-shopu www.nezavislekurenie.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.nezavislekurenie.sk/ Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Kontaktné údaje:

Jaroslav Prokeš

Sídlo: Atletická 2224, 35601 Sokolov
IČ: 69277257, DIČ: CZ6909211903

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Sokolov

Telefon: +420 608835829, Email: info@prokes-auto.cz

Kontaktní adresa: Atletická 2224, 35601 Sokolov
Sklad: Malé náměstí 2270, 35601 Sokolov

Tieto obchodné podmienky (ďalej „podmienky“) spoločnosti Jaroslav Prokeš se sídlem Atletická 2224, 35601 Sokolov,  IČO 69277257(ďalej „predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti kupujúcich, a predávajúcich, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej „zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na webových stránkach https://www.nezavislekurenie.sk/

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracovania osobných údajov.Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Znenie podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia podmienok.Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim je iba na diaľku. Preto aj pre našu zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez fyzickej prítomnosti a zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí nášho e-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej „webové rozhranie e-shopu“).Pokiaľ niektorá časť podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na našom e-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred podmienkami prednosť.

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1. cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za objednaný tovar alebo službu
2.2. cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie tovaru
2.3. celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu
2.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov danej krajiny plnenia
2.5. faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu
2.6. objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru alebo služby s predávajúcim
2.7. užívateľský účet (nie je povinný) je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednávok - uzavretých zmlúv
2.8. Vy ste osoba nakupujúcim na našom e-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci

2.9. tovar je všetko čo môžete nakúpiť na e-shope
2.10. služba je napríklad montáž nezávislého kúrenia, oprava kúrenia, alebo diagnostika kúrenia

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
3.1. kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu
3.2. pri nákupe tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli v objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé
3.3. na našom e-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujú tretie starany napríklad Heureka, Tovar alebo Google na základe vyplneného dotazníka, ktorý ste obdržali emailom a odoslali späť.
Heureka, Tovar alebo Google kontrolujú hodnotenie tým, že prepájajú hodnotenie s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzia pochádza od reálneho spotrebiteľa.

4. UZATVORENIE ZMLUVY
4.1. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, odoslaním objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
4.2. K tomu, aby sme mohli zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na e-shope vytvorili objednávku.
V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
- informácie o nakupovanom tovare (na e-shope označujete tovar a počet kusov, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Pridať do košíka“)
- informácie o cene, cene za dopravu, spôsobe platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru. automaticky na základe Vami zvoľného tovaru alebo služby, spôsobu jeho doručenia a platby.
Identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť tovar: jedná sa o meno, priezvisko, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
4.3. V priebehu tvorby objednávky môžete až do doby jej dokončenia údaje meniť, kontrolovať, alebo zrušiť objednávku. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“ musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito podmienkami, v opačnom prípade nebude možné objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.
4.4. Vašu objednávku Vám potvrdíme správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú vo Vašej objednávke.
Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto podmienky formou prílohy e-mailovej správy, alebo jej odkazom. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, alebo jej odkazom, tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy/objednávky. Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
4.5. Môže nastať aj situácia, kedy Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť, najmä keď tovar nie je dostupný alebo kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť, Vás budeme kontaktovať a zašleme ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď našu ponuku potvrdíte.
4.6.V prípade, že v rámci e-shopu alebo v objednávke bude uvedená zjavne chybná cena, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy ste obdržali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď našu ponuku potvrdíte.
4.7. V prípade, keď dôjde k uzavretiu zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu celkovej ceny.
4.8. V prípade, že máte zriadený užívateľský účet, môžete urobiť objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.
4.9. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup tovaru využiť množstevnú zľavu (len pri vybranom druhu tovaru), v takom prípade je ale zľava vždy uvedená pri tovare, tá sa potom objaví automaticky v košíku po zadaní určitého počtu kusov tovaru. Zľava sa poskytuje iba pri tovare kde je uvedený minimálny počet pri tovare a je znázornená cena po zľave.

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
5.1. Pri registrácii užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.
5.2. Na základe Vašej registrácie v rámci e-shopu môžete pristupovať do svojho užívateľského účtu.
5.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
5.4. Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.
5.5. Váš užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 60 dní nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa zmluvy.
5.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

6. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu pri tovare alebo službe, v návrhu objednávky av zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri tovare v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
6.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
6.3. Platbu celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
Bankovým prevodom - informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia objednávky, alebo môžete zaplatiť priamo QR kódom vygenerovaným Vašou objednávkou. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 7 dní.
-
Účet pre platby v EUR:
IBAN: SK97 2010 0000 0025 0062 0707
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, as, V Colnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Kartou online - v takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Comgate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/zmluvni-dokumenty

V prípade platby kartou online je celková cena splatná do 3 dní.
Dobierkou - v takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti odovzdaniu tovaru zvoleným dopravcom, platí sa priamo dopravcovi v hotovosti, alebo pokiaľ je povolená platba kartou a dopravca je vybavený platobným terminálom tak je možné zaplatiť kartou. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.


Hotovo pri osobnom odbere -
v hotovosti je možné hradiť tovar v prípade prevzatia v našom sklade, v tomto prípade nie je možné platiť kartou cez platobný terminál. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.

6.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe a je na stiahnutie v potvrdení odoslanej objednávky („Faktúra na stiahnutie tu“). Faktúra bude tiež fyzicky priložená k tovaru a dostupná v užívateľskom účte.

7. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
7.1. Vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho prechádza až potom, čo bude zaplatená celková cena a tovar bude prevzatý. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.
8. DORUČENIE TOVARU
8.1. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 7 dní spôsobom podľa voľby v objednávke, pričom sú nasledujúce možnosti:
- osobný odber v našom sklade: Malé námestie 2270, 35601 Sokolov
- osobný odber na výdajných miestach spoločností: Zásielkovňa, Z-Box, Alza Box, Pošta, GLS Parcel Box, GLS ParcelShop
- doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, GLS, PPL, DPD, Zásielkovňa
8.2. Doba doručenia tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Doba uvedená v týchto podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu v našom sklade Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
8.3. Po prevzatí tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi spísaním protokolu k výhrade poškodenia obalu a následne aj nám, najneskôr do 24 hodín! Na neskoršie zistenie poškodenej zásielky dopravcom nebude braný ohľad!
8.4. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou tovar od dopravcu prevziať. V tomto prípade nás prosím ihneď kontaktujte.
8.5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 8.3. podmienok, nemá to za následok porušenie našej povinnosti Vám tovar doručiť. Neprevzatie tovaru nie je odstúpenie od zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcemu v takom prípade vzniká právo od zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia zmluvy, prípadne tovar uskladniť, za čo nám od Vás patrí odplata vo výške 50, - Sk / za deň. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme na uvedený e-mail. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
8.6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, napríklad zadaním dopravcovi inej doručovacej adresy, než bolo v zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť nám prípadné náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
8.7. V prípade, že tovar nebol v e-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať.
Napríklad:
- mimoriadneho výpadku výroby tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné tovar dodať
- omeškanie s dodaním tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania
8.8. Pokiaľ je v e-shope uvedené že je tovar skladom, tak sa môže stať, že príde na rovnaký tovar viac objednávok a nebude k vybaveniu objednávok požadované množstvo skladom. V takom prípade sa vybavujú objednávky postupne podľa času doručenia. Až po potvrdení objednávky a vyčerpaní zásob sa zmení status na e-shope ,,skladom'' na ,,nie je skladom'', alebo ,,na dotaz''.

9. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI
9.1. Nebezpečné škody na tovare na Vás prechádzajú v okamihu, kedy ho prevezmete. V prípade, keď tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 8.3. podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo.
9.2. Prechod nebezpečenstva škody na tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením tovaru.
10. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
10.1. Prehlasujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare podľa čl. 9.1. podmienok je tovar bez vád, najmä potom, že tovar:
- zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam
- je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíme a na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa
- množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať
- je dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať - niektorý tovar je určený na montáž odborným servisom a teda neobsahuje slovenský návod (len vo svetovom jazyku).
10.2. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
10.3. V prípade, že bude mať tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. našich kontaktoch, prípadne osobne na adrese Malé námestie 2270, 35601 Sokolov. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete vadu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.
10.4. Ak má tovar vadu, máte nasledujúce práva:
- odstránenie vady, dodaním nového tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru
- odstránenie vady opravou tovaru, ibaže by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre Vás.
10.5. Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.
10.6. Máte právo na primeranú zľavu z ceny, alebo odstúpenie od zmluvy, ak:
- odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi
- sa rovnaká vada prejaví opakovane, min. 3x
- je vada podstatným porušením zmluvy
- alebo je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás
10.7. Ak je chyba na tovare nevýznamná, právo na odstúpenie od zmluvy Vám nepatrí.
10.8. Práva z chybného plnenia Vám nepatria v prípade, že ste si vadu na tovar spôsobili sami.
10.9. Opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania nie je chybou tovaru.10.10. Neodborná montáž - niektorý tovar vyžaduje odbornú montáž, ako napríklad nezávislé kúrenie, riadiace jednotky, náhradné diely na kúrenie a klimatizáciu, nezávislé klimatizácie, všetky kompresory a elektroniky kompresorov. U kompresorov s remenicou sa pri reklamácii vyžaduje dôkaz, že bol vymenený aj filter/sušič, inak výrobca reklamáciu zamieta.
10.11. V prípade reklamácie a jej uplatnenia Vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
- dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili
- čo je obsahom reklamácie
- aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete
- Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie
10.12. Od obdržania reklamácie odstránime vady do 30 dní ak sa nedohodneme na dlhšej lehote a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. To neplatí pre nákup na IČO, tam je doba pre vybavenie reklamácie nevyhnutne nutná.
11.13. Akonáhle bude reklamácia vybavená budeme Vás informovať e-mailom a vydáme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového tovaru, záručná lehota sa týmto nepredlžuje a zostáva rovnaká počítaná od nákupu reklamovaného tovaru.
11.14. V prípade, že ste spotrebiteľ - máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
11.15. V prípade, že ste podnikateľmi - nákup na IČO, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia na výrobnú vadu, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v lehote 12 mesiacov od prevzatia tovaru a na náhradné diely potom 6 mesiacov.
Záruka sa v tomto prípade nevzťahuje na:
     - chyby vzniknuté bežným používaním
     - nesprávnym použitím výrobku
     - nesprávnym skladovaním
     - neodbornou montážou

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
12.1. K odstúpeniu od zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
12.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti (IČ), máte v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do 14 dní od jeho prevzatia. V prípade, že bola uzavretá zmluva, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru.
12.3. Od zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené pri našich kontaktoch). Na odstúpenie môžete tiež využiť náš vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
12.4. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.
12.5. Nie je možné vrátiť tovar upravený na zákazku a tovar elektronického charakteru (napr. riadiace jednotky ktoré sú naprogramované len pre konkrétny druh kúrenia podľa výrobného čísla a pri nesprávnom zapojení, alebo nesprávnom výbere riadiacej jednotky môže dôjsť k ich poškodeniu, môže dôjsť k skratovaniu a poškodeniu tovaru, ktoré nie je na výrobku zaslanom späť spoznať)
12.6. Lehota na odstúpenie podľa čl. 12.2. Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od zmluvy odstupujete.
12.7. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 12.2. Podmienok ste povinní nám tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k nám.
Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, ktorý sme na dodanie tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že my porušíme uzavretú zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k nám, avšak opäť iba do výšky ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, ktorý sme pri dodaní tovaru ponúkali.
12.8. V prípade odstúpenia od zmluvy Vám bude cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola platba pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od zmluvy.

Suma však nebude vrátená skôr, ako tovar obdržíme.

Tovar musí byť nepoužitý, nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebovania a musí byť zaslaný späť najlepšie v originálnom neporušenom obale spolu s kópiou o kúpe. Originálne balenie chráni tovar pred jeho poškodením dopravou za ktorú nesiete zodpovednosť.
12.9. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 12.2. Podmienok nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou a vlastnosťami tovaru, tj spôsobom, akým by ste sa s tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie ceny.
12.10. My sme oprávnení odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred tým, ako Vám dodáme tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v článku. 8.7. Podmienok. Môžeme tiež od zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (IČ), teda ako podnikateľ, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
12.11. V prípade nákupu tovaru na firmu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (IČ), kedy sa vzťah riadi obchodným zákonníkom, z. č. 513/1991 Zb. nie je odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia možné.

 

13. RIEŠNE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI
13.1. Vo vzťahu ku kupujúcim nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
13.2. Sťažnosti spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@prokes-auto.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.
13.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo zmluvy je príslušná Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Bajkalská 21/A, 82799  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.
13.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1. Pokiaľ obsahuje právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Pokiaľ ste však spotrebitelia, nie sú touto dohodou dotknuté Vaše práva plynúce z právnych predpisov.
14.2. Všetka písomná korešpondencia s Vami bude prebiehať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri našich identifikačných údajoch. Korešpondencia bude zasielaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v zmluve, v objednávke.
14.3. Zmluvu je možné meniť iba na základe písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
14.4. Nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.) a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má právo od zmluvy odstúpiť kupujúci aj predávajúci.
14.5. Prílohou podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a na reklamáciu.
14.6. Zmluva vrátane podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u predávajúceho. Kupujúci obdrží tieto podmienky a potvrdenie objednávky so zhrnutím objednávky e-mailom, kde bude mať vždy prístup k zmluve aj bez súčinnosti predávajúceho. Odporúčame vždy potvrdenie objednávky a podmienky uložiť.


Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2023